Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
 

Rzecznik Praw Ucznia

 

O szkole
kontakt
kadra nauczycielska
rada rodziców
biblioteka
świetlica
kalendarz imprez
wydarzenia
Patron szkoły
Edukacja
harmonogram roku
dokumenty szkoły
zajęcia pozalekcyjne
Projekty
Galeria
Dla rodziców
wykaz podręczników
harmonogram zebrań
Samorząd uczniowski
struktura
Rzecznik Praw Ucznia
Konkursy
Aktualności


Rzecznik Praw Ucznia w naszej szkole

mgr Małgorzata GłębowskaInformacja dla uczniów

Każdy uczeń Naszych szkół powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły. Z pełnym brzmieniem Statutu lub WSO (czyli Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania) możesz zapoznać się w bibliotece szkolnej lub na naszej stronie.

Zadania i funkcje rzecznika Praw Ucznia:
- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
-W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
- Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:
- Załatwianie indywidualnych skarg.
- Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny rzecznik może:
- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
- Organizować konfrontacje wyjaśniające.
- Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
- Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
- podjęcie mediacji ze stronami,
- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:
1 Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
2 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
3 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
4 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

O czym uczeń wiedzieć powinien:
1 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
2 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
3 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
4 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
5 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Twoje prawa - prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
- zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,
- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- pomocy w przypadku trudności w nauce,
- korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
- poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

Pamiętaj - masz też obowiązki

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
3. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
4. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego.
5. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
6. Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,
7.Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
- wychowawcy klasy,
- pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),
- Rzecznika Praw Ucznia.

1. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
2. W przypadku niezałatwienia sporu w sposób określony w pkt. 3, decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

Za co zostaniesz nagrodzony ?

Szkoła nagradza ucznia za:
- celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,
- wzorową postawę,
- wybitne osiągnięcia,
- aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska

Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa Rada Pedagogiczna powiadamiając o nich zarówno uczniów jak i rodziców.

Uczeń może być nagrodzony:
- pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy,
- pochwałą dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,
- nagrodą książkową,
- nagrodą rzeczową lub pieniężną z funduszy Rady Rodziców,
- listem pochwalnym (dla rodziców) lub gratulacyjnym (dla ucznia),
- pochwałą opiekuna organizacji szkolnej wobec społeczności szkolnej,
- finansowaniem przez szkołę pobytu na wycieczce.

Za naruszenie obowiązków określonych w Statucie i regulaminie szkoły uczeń może być ukarany:
- upomnieniem wychowawcy klasy,
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,
- przeniesieniem do równoległej klasy w szkole,
- zawieszeniem w obowiązkach ucznia do czasu wyjaśnienia rażącego przekroczenia ustaleń regulaminu wewnątrzszkolnego,
- skreśleniem z listy uczniów,

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznawanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.


Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

Ważne telefony
234 72 12 - Policyjny telefon zaufania
233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
0 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny
0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny
Wszelkie informację dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka- p. Marek Michalak


Biura Rzecznika Praw Dziecka

Aktualny adres:
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl